Polityka prywatności

Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzani danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt z siedzibą przy ul. 3 Maja, nr 47, lok. 11A, 61-728 Poznań Dane do korespondencji: ul. 3 Maja, nr 47, lok. 11A, 61-728 Poznań, adres e-mail: info@abd-group.pl lub numer telefonu kontaktowy: 48 606 226 186.
 2. Podstawą prawną działalności Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt jest ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz.U.2020.0.129) .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d) art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  e) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  c) żądania usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
  w art. 21 RODO.
 6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w sytuacji dobrowolnego wyrażenia zgody przez okres 5 lat.
 9. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).